Kardinál Raymond Leo Burke

Jeho eminencia kardinál Raymond Leo Burke nás 10. mája 2017 poctil svojím vzácnym príhovorom ku knihe Triumf Srdca. Vo svojom príhovore o našom Inštitúte svätého Františka Saleského píše:

„(…) Keďže si uvedomujem stále trvajúcu dôležitosť posolstva Našej Panej z Fatimy, som veľmi vďačný za to, že na počesť storočnice jej zjavení sa Inštitút svätého Františka Saleského na Slovensku rozhodol vydať knihu Triumf Srdca, aby sa toto posolstvo rozšírilo a hlbšie pochopilo. Kniha Triumf Srdca nepodáva len historické informácie o zjaveniach Našej Panej z Fatimy, no predovšetkým objasňuje dvanásť pilierov katolíckej náuky a spirituality, tak ako sa odhalili v zjaveniach Našej Panej.

Záujem o tieto piliere pomôže čitateľovi, aby čoraz viac vzrastala jednota jeho srdca s Najsvätejším Srdcom Ježišovým a aby sa tak on sám stával čoraz efektívnejším prostredníkom novej evanjelizácie, tak veľmi potrebnej pre našu kultúru. Záujem o materinské vedenie Našej Panej z Fatimy bude priťahovať duše ku Kristovi. Ten im dá sedmorý dar Ducha Svätého na obrátenie vlastných životov a premenu kultúry smrti na civilizáciu lásky.

Mojou nádejou je, že čítanie knihy Triumf Srdca povedie množstvo duší, aby sa ich srdcia zjednotili s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie, k úplnému zasväteniu ich sŕdc Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Tak ako nás aj Božia Matka učí, že nie je istejšia cesta ku každodennému rastu v duchovnom živote, k tomu, stať sa „riekou živej vody“  pre svet, ktorý tak veľmi žízni po pravde a láske, ako práve cez Najsvätejšie Srdce Ježišovo, lebo tieto sa nachádzajú práve a iba v ňom.

Moje každodenné modlitby a požehnanie budú sprevádzať túto knihu a všetkých členov Inštitútu svätého Františka Saleského spolu s tými, ktorí s nimi spolupracovali na tom, aby bolo možné vydať také dôležité duchovné dielo. Dúfam, že táto kniha nám všetkým poskytne značnú pomoc v tom, že centrom všetkého nášho snaženia nebude len čisto vonkajšia aktivita, no predovšetkým aktivita duchovná – účasť na najsvätejšej obete svätej omše, úkon vďakyvzdania po každej svätej omši a počas dňa, eucharistická adorácia a každodenná modlitba ruženca. Týmito náš Pán, skrze orodovanie Našej Panej, pretvorí naše životy a náš svet. Nasledovaním nášho Pána, spolu s jeho panenskou Matkou, našou nebeskou Matkou, týmto spôsobom si môžeme byť istí, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie bude triumfovať, dokonca aj v našich ťažkých časoch.

Kiež by sa všetci členovia Inštitútu svätého Františka Saleského stali eucharistickými a mariánskymi dušami, ktoré budú veľkou útechou a pomocou pre svojich biskupov a kňazov v diele novej evanjelizácie, v diele vyučovania, slávenia a žitia katolíckej viery so zanietením a silou prvých učeníkov a prvých misionárov na našich domácich územiach.

Poznám Slovensko ako krajinu, ktorá je obzvlášť oddaná Preblahoslavenej Panne Márii a Cirkvi, tajomnému telu Ježiša Krista. Nech kniha Triumf Srdca inšpiruje a napomáha dobru slovenského ľudu v tom, aby pokračoval v stáročnom dedičstve Cirkvi vo svojej domovine. Takto nech Kristova pravda a láska oživuje domovy a robí zo Slovenska svetlo nádeje pre ostatné národy, ktoré zápasia proti silám materializmu a relativizmu.

Z celého srdca odporúčam každému čitateľovi toto aktuálne dielo a uisťujem vás o svojich modlitbách za vás, aby skrze materinské vedenie Našej Panej z Fatimy zvíťazilo Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej Panny Márie nad každou temnotou vo vašich srdciach. Skrze jej víťazstvo vo vašom srdci a v srdciach mnohých iných, skrze víťazstvo viery, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí tiež nad obrovskou temnotou našich čias tým, že privedie duše k pravde a láske jej Syna, že privedie duše k úplnému darovaniu svojich sŕdc, spolu s jej Srdcom, Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Panna Mária sa bude aj naďalej prihovárať našim srdciam rovnako, ako sa prihovorila srdciam obsluhujúcich na svadbe v Káne: „Urobte všetko, čo vám povie.““

Vatikán 10. mája 2017

+ Kardinál Raymond Leo Burke,
patrón Rádu maltézskych rytierov,
Vatikán

 

Taktiež Jeho eminencia kardinál Raymond Leo Burke pri osobnej audiencii 14. októbra 2016 udelil Inštitútu svätého Františka Saleského svoje apoštolské požehnanie. Sľúbil nám svoje každodenné modlitby, aby sme mohli napredovať v osobnej svätosti a tak mali silu pomôcť nájsť Boha aj druhým.

Kardinál Robert Sarah

Jeho eminencia kardinál Robert Sarah nás 7. apríla 2017 poctil svojím vzácnym príhovorom ku knihe Triumf Srdca. Vo svojom príhovore píše:

„Som rád, že v roku 2017, keď spoločne s pápežom Františkom oslavujeme storočnicu zjavení Panny Márie vo Fatime, môžem predstaviť knihu Triumf Srdca o aktuálnosti zmyslu Božích posolstiev, ktoré nám odovzdala Panna Mária. (…)“

Vatikán 7. apríla 2017

+ Kardinál Robert Sarah,
prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí,
Vatikán

Mons. Athanasius Schneider

Jeho excelencia Mons. Athanasius Schneider nás 25. marca 2017 poctil svojím vzácnym príhovorom ku knihe Triumf Srdca. Vo svojom príhovore o našom Inštitúte svätého Františka Saleského píše:

„(…) Inštitút svätého Františka Saleského na Slovensku podal chvályhodný výkon, keď vydal knihu s názvom Triumf Srdca pri príležitosti stého výročia zjavení vo Fatime. Kniha podáva ucelenú, vyčerpávajúcu a majstrovskú prezentáciu zjavení vo Fatime a tiež toho, čo s nimi súvisí. Nech má kniha široký záber a nech je veľkým duchovným bohatstvom pre jej čitateľov vnútri Cirkvi i mimo nej.

Kiež by Cirkev v našich časoch načúvala, čo hovorí prorocký Duch (porov. Zjv 2, 11) skrze slová anjela vo Fatime, skrze hrdinský príklad života bl. Františka a bl. Hyacinty a na prvom mieste skrze slová Našej Panej, Matky Boha, našej Matky a duchovnej Matky celého ľudstva. Prišla k nám v týchto nesmierne kritických chvíľach v dejinách Cirkvi a ľudskej rodiny a hovorí k nám z hĺbky svojho Nepoškvrneného materinského Srdca. Božie milosrdenstvo dalo Nepoškvrnené Srdce Panny Márie celej Cirkvi a každému jej členovi – pápežom počínajúc a najjednoduchším veriacim končiac – ako bezpečné útočisko, aby mali nevyhnutnú silu nezapierať Krista, ale vyznávať ho uprostred súčasného sveta, ktorý začína úkladne prenasledovať Krista a jeho večné pravdy. Aktuálnosť Fatimy spočíva v príprave Cirkvi na nebojácne vyznávanie katolíckej viery v dnešnom svete a dokonca na mučeníctvo, ako to môžeme vidieť v tretej časti fatimského tajomstva.

Fatima zostane pravým prorockým znamením nádeje, pretože Naša Pani prisľúbila časy pokoja a víťazstva (triumfu) jej Nepoškvrneného Srdca.“

Astana 25. marca 2017

+ Mons. Athanasius Schneider,
pomocný biskup,
Arcidiecéza svätej Márie v Astane,
Kazachstan

 

Taktiež Jeho excelencia Mons. Athanasius Schneider pri osobnom rozhovore 24. júla 2016 udelil Inštitútu svätého Františka Saleského svoje apoštolské požehnanie, sprevádzané svojimi modlitbami.

Mons. Stanislav Zvolenský

Jeho excelencia bratislavský otec arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský nám udelil 27. februára 2017 cirkevné schválenie na stanovy Inštitútu svätého Františka Saleského, sprevádzané jeho apoštolským požehnaním (Prot. N. 764/2017). Zároveň nám v tento deň udelil Imprimatur na našu novú knihu o udalostiach vo Fatime z názvom Triumf Srdca (Prot. N. 669/2017).

Taktiež nás Jeho excelencia Mons. Stanislav Zvolenský pri osobnej audiencii 30. augusta 2017 uistil o svojej podpore a udelil nášmu Inštitútu svätého Františka Saleského svoje apoštolské požehnanie ako významnú duchovnú podporu v našej činnosti.

Mons. Bernard Bober

Jeho excelencia košický otec arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober nás 26. apríla 2017 poctil svojím vzácnym príhovorom ku knihe Triumf Srdca.

Zároveň nás vo svojom liste (Prot. N. 6963/17) z 31. augusta 2017 ubezpečil, že naše úsilie má jeho požehnanie a vyprosuje nám veľa sily a trpezlivosti pri našej nezištnej práci.

 

 

 

 

Mons. Ján Orosch

Jeho excelencia trnavský otec arcibiskup Mons. Ján Orosh nám vo svojom liste (Prot. N. 8082/17) z 25. septembra 2017 píše, že sa úprimne teší našej iniciatíve šírenia úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, želá dobré zdravie a uisťuje nás o svojej modlitbe a požehnaní.

 

 Mons. Stanislav Stolárik

Jeho excelencia rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nám vo svojom liste z 8. septembra 2017 píše, že s potešením prijíma správy a svedectvá o iniciatívach ľudí a spoločenstiev, ktorí šíria úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zároveň nám píše, že rád žehná všetkým iniciatívam a projektom nášho Inštitútu svätého Františka Saleského, ktoré šíria pravú úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 Mons. Viliam Judák

Jeho excelencia nitriansky otec biskup Mons. Viliam Judák vo svojom liste (Prot. N. 580/2017-snb) z 6. septembra 2017 želá a vyprosuje našej činnosti hojnosť Božieho požehnania na príhovor Panny Márie Fatimskej.

Mons. Marián Chovanec

Jeho excelencia banskobystrický otec biskup Mons. Marián Chovanec nám vo svojom liste (Prot. N. 1243/2017) z 5. septembra 2017 želá a vyprosuje, aby sa nám v duchu pravej Mariánskej úcty darilo oslovovať a formovať veriacich.

Mons. František Rábek

Jeho excelencia otec biskup Mons. František Rábek ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky nás 4. apríla 2017 poctil svojím vzácnym príhovorom ku knihe Triumf Srdca.  Zároveň 14. septembra 2017 pripojil modlitbu o Božie požehnanie našich dobrých zámerov.

Charles A. Coulombe

Významný americký historik Charles A. Coulombe nás 25. apríla 2017 poctil svojím vzácnym príhovorom ku knihe Triumf Srdca. Vo svojom príhovore píše:

„(…) Publikácia tejto knihy v slovenčine je Božím dielom. Slovensko je krajina zvlášť zasvätená a milovaná Božou Matkou, ako to ukazuje Levoča a mnohé iné svätyne, ktoré sú jej zasvätené. Táto krajina bola jednou z tých, ktorým vládol a ktorú miloval bl. Karol Habsburský a pre ktorej pokoj a jednotu obetoval svoj život Bohu. Aj keď Slovensko dlho trpelo pod komunistickým jarmom, predsa aj vďaka tomu uniklo mnohým zlým veciam, ktoré spôsobila v západných krajinách „generácia 68“. Z tohto všetkého je zrejmé, že väčšina Slovákov spozná prisľúbenia Našej Panej z Fatimy a bude hrať dôležitú úlohu pri obrátení Ruska, víťazstve (triumfe) Nepoškvrneného Srdca a príchode obdobia pokoja. Nech Boh urýchli príchod tohto dňa!“

Monrovia 25. apríla 2017, sviatok sv. Marka

+ Charles A. Coulombe
americký historik,
Monrovia, Kalifornia,
Spojené štáty americké

Otec Marián Kuffa

Známy otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec, nás  26. apríla 2017 poctil svojím vzácnym príhovorom ku knihe Triumf Srdca. Vo svojom príhovore píše:

„(…) Boh nehľadá ľudí pripravených. On si ich pripraví. Hľadá ľudí ochotných, ktorí mu to dovolia. Dovolíš mu to ty? Nepýtam sa, či si schopný, ale či si ochotný, (…)

V knihe Triumf Srdca je uvedený návod na šťastie. Panna Mária Fatimská je šťastný začiatok tvojho šťastného konca tu na zemi a šťastný začiatok tvojho večného života v nebi.

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým autorom za skvelú knihu Triumf Srdca.“

Žakovce 26. apríla 2017

+ Vdp. Marián Kuffa,
farár, predstavený
Inštitútu Krista Veľkňaza,
Žakovce

Otec Michal Vivoda

ThDr. otec Michal Vivoda o našej novej knihe pojednávajúcej o zjaveniach vo Fatime s názvom Triumf Srdca v májovom čísle bratislavského časopisu Blumentál píše:

„ (…) Jednotlivé piliere objasňujú, v čom spočíva opravdivá katolícka zbožnosť, čo má robiť a čo zanechať kresťan katolík, aby jeho život bol skutočne na väčšiu Božiu česť a slávu a na spasenie svojej duše. Toto je cieľom predstavovanej knihy, (…)“