Dobrotivý Ježišu, Pán, Vykupiteľ a Boh môj!

Hľa, kľačiac pred tvojou velebnosťou, obetujeme, posväcujeme a zasväcujeme tento web, ako aj všetky naše diela a aktivity tvojej sláve, tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu tvojej Matky Panny Márie. Pane, použi nás a naše úsilie na záchranu duší. Oživ každé slovo tejto stánky a každé naše dielo svojím požehnaním, aby duše, pre ktoré sú určené, dostali sväté vnuknutia, ktoré im zo srdca žičíme. Nech sa potom i za nás prihovárajú, aby sme dosiahli tvoje nesmierne milosrdenstvo a neboli naveky zatratení, zatiaľ čo iným na tomto svete ukazujeme cestu nábožnosti. Daj, nech s nimi vo večnosti prespevujeme víťaznú pieseň slovami, ktoré v hurhaji tohto smrteľného života vyslovujeme z hĺbky srdca na znak vernosti: Nech žije Ježiš! Nech žije Ježiš! Áno, Pane Ježišu, ži a kraľuj v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí na veky vekov. Amen.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.

Svätý František Saleský, oroduj za nás.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, die 27 Februarii 2017, Prot. N. 669/2017. Modlitba je inšpirovaná modlitbou sv. Františka Saleského.