Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali, alebo sa podieľate na tomto Božom diele. V prvom rade všemohúcemu Trojjedinému Bohu, skrze ktorého je všetko, Najsvätejšej Panne Márii za jej materinskú ochranu a orodovanie.

Veľkú vďaku si však zasluhujú najmä naši dobrodinci, bez ktorých by sa nepodarilo pokryť náklady na fungovanie Inštitútu svätého Františka Saleského, no taktiež všetci dobrovoľníci, bez ktorých pomocnej ruky by sme nemohli fungovať.

V neposlednom rade patrí veľká vďaka naším orodovníkom, ktorý sa za nás utiekajú u nášho nebeského Otca a prosia tiež o orodovanie našu nebeskú Matku Pannu Máriu.

Taktiež patrí vďaka všetkým duchovným otcom, ktorí za nás slúžia sväté omše. Túto neoceniteľnú službu si najviac ceníme.

Nech Pán, ktorý začal toto dobré dielo, sám ho udržoval, aby sa srdcia nás všetkých zjednotili spolu s Máriiným Nepoškvrneným Srdcom v Ježišovom Najsvätejšom Srdci a aby v srdciach všetkých ľudí na svete bolo Obnovené všetko v Kristovi skrze Máriu.

S úprimnou vďakou
tím Inštitútu svätého Františka Saleského a členovia klubu Annecy.