Do klubu Máriiných dobrovoľníkov sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru na tejto stránke alebo priamo na emailovej adrese dobrovolnicidesales.sk.

    ánonie


    Týmto dobrovoľne udeľujem Inštitútu svätého Františka Saleského (IČO: 50467174) súhlas na spracovanie a používanie hore uvedených osobných údajov na účely v súlade s činnosťou Inštitútu, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou, doporučeným listom na adresu: P.O. Box 194, 814 99 Bratislava 1. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a že ich poskytujem na základe osobného a slobodného rozhodnutia.

    * Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné údaje. Email je dôležitý, pretože ho budeme používať ako jednoznačný identifikátor platby. Dátum narodenia a povolanie sú potrebné, pretože vám budeme posielať materiály prislúchajúce Vášmu veku a povolaniu.